Ο σκοπός της Restart

Η Εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ-μέλη της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο των δήμων, δύναται δε να συμβάλλεται με το σύνολο των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας.

Σκοποί της εταιρείας αποτελούν:

 1. Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλωνΟργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέασυνεταιρισμών και ενώσεων αυτών επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 2. Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του Ν. 4554/2018 (Α’ 133).
 3. Η ανάληψη εκτέλεσης εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν. 4674/2020.
 4. Η συμμετοχή της εταιρείας στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ), χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 5. Η προώθηση της οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
 6. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτισμικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών.
 7. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης του δημοσίου, και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τοπικούς περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς σκοπούς.
 8. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση εθνικών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του Καταστατικού.
 9. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική, την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη με βάση τις τοπικές δυνάμεις και τους πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 10. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 11. Η ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας και των συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.
 12. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ιδιότητας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 13. Η επικοινωνία ενημέρωση και προβολή πληροφοριών δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
 14. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και η διοργάνωση ή η συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
 15. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευμένος στο παρόν εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οιαδήποτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 16. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή άλλες εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.
 17. Ειδικότερα, επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών του ιδρυτή μετόχου ή των υπόλοιπων μελών της, προς τούτο απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 194 παρ. του Ν. 3852/2010.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Επίσης, η εταιρεία για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών μπορεί να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ ή και κάθε άλλου ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ».

TOP