GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. “RESTART A.E.”, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 103 Τ.Κ. 13561, με Α.Φ.Μ. 801694400 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,  (εφεξής «η Restart A.E) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. Η παρούσα ενημέρωση έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως χρήστες του Iστοτόπου www.restart-ae.gr

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, [ο ΠΕΛΑΤΗΣ] ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Δήμου κ.λπ.
 • «Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Restart Α.Ε.

Μέσω του ιστοτόπου:www.restart-ae.gr

Κατά την περιήγηση και τη χρήση  του ιστοτόπου συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα:

1. [ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ] 

Προσωπικά Δεδομένα : Διεύθυνση IP

Σκοπός: Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων

Νομική Βάση : Επίσκεψη & Περιήγηση

Χρόνος Διατήρησης : 60 ημέρες

Αποδέκτες : Restart AE

Δεν διενεργούνται επεξεργασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ .

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο

Email:

 Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικων

Η Restart Α.Ε. δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, σε περίπτωση που γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, συνιστάται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Restart Α.Ε., προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους (π.χ. διαγραφή των δεδομένων των ανηλίκων). Από την πλευρά της η Restart Α.Ε. δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου θα τα διαγράψει αμέσως και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την περαιτέρω προστασία των δεδομένων αυτών.

Χρόνος Διατήρησης  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, συλλέγονται και διατηρούνται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας τους, για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εάν δεν επιβάλλεται η τυχόν περαιτέρω διατήρησή τους από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσης των υποκειμένων (π.χ. δεδομένα από την εγγραφή στο Newsletter), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού του χρόνου αποθήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η Restart Α.Ε. υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου τους. Οι Πολιτικές, οι Διαδικασίες καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας επικαιροποιούνται συνεχώς σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Η Restart Α.Ε. μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε αίτημα Υποκειμένου των Δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του που κατοχυρώνεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί η Restart Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του αρχείο που τηρεί η Restart Α.Ε. με τα προσωπικά του δεδομένα για να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

β) Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

γ) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αρχικώς συνελέγησαν και εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.

δ) Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ε) Να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

στ) Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Restart Α.Ε. θα ανταποκριθεί κατ’ αρχήν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο του αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ότι δεν ανταποκρινόμαστε επαρκώς σε ορισμένο αίτημά σας, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην τοποθεσία: www.dpa.gr.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Restart Α.Ε. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο e-mail dpo@restart-ae.gr.

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους τρίτων καθώς και σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης– Social media widgets (λ.χ. Facebook, Instagram). Με την χρήση των συνδέσμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του, για το οποίο τόσο η Restart A.E. όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Για τη Restart Α.Ε. σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της  λειτουργικότητας του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η εκπλήρωση καθήκοντος  της Restart A.E. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1 περ. ε’ & Άρθρο 5 ν.4624/2019) ή/και η επίτευξη του εννόμου συμφέροντός της σχετικά με τη διαλειτουργικότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιεί η Restart A.E. (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1 περ. στ’).  

Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς. Η Restart A.E. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο,  τις ενέργειες ή τις πολιτικές των ιστοτόπων αυτών. Για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω επεξεργασία διενεργηθεί πλην των ανωτέρω, από ιστοτόπους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι τρίτοι ευθύνονται ως Ανεξαρτήτως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Επικαιροποιήσεις της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσης της Restart Α.Ε. με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2022

 

TOP