Όροι Χρήσης

O ιστότοπος «restart-ae.gr» είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. “RESTART A.E.”, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 103 Τ.Κ. 13561, με Α.Φ.Μ. 801694400 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής «η Restart Α.Ε.»).

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο ή/και κάνει χρήση των δυνατοτήτων του (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

 

1.     Γενικοί Όροι Χρήσης

Η RESTART A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

 

2.     Παρεχόμενες πληροφορίες

 H RESTART A.E. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, σε ό,τι αφορά την ταυτότητά της.

Η RESTART A.E. δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται στο πλαίσιο της καλής πίστης να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η RESTART A.E. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του ιστοτόπου σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη.

 

3.     Περιορισμός ευθύνης 

Η RESTART A.E. στο πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστοτόπου για οποιαδήποτε αιτία.

Σε καμία περίπτωση η RESTART A.E. δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

4.     Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της RESTART A.E. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η RESTART A.E. έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της RESTART A.E. ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα ιστότοπο ή τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες της RESTART A.E. ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της RESTART A.E. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον παρόντα ιστότοπ δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5.     Προσωπικά Δεδομένα

 Η RESTART A.E. λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679, το Ν.4624/2019 καθώς και τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη RESTART A.E., παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε μέσω της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων [ΧΚ1] που είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

6.     Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι παντός είδους σύνδεσμοι (links) (π.χ. δεσμοί, hyperlinks ή διαφημιστικά banners) που ενδεχομένως να περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες των τρίτων παρόχων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της RESTART A.E.και η RESTART A.E. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η RESTART A.E.δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα τρίτου παρόχου. Η RESTART A.E. παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπό της, μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η RESTART A.E. εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

7.     Ευθύνη Χρήστη

 Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πρόθεση της RESTART A.E. είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την RESTART A.E., τυχόν ανήλικοι χρήστες του παρόντος ιστότοπου που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Οι χρήστε του παρόντος ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες στη RESTART A.E. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και ιδίως σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις εν ισχύ συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

8.     Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Η Restart Α.Ε. δύναται να επικαιροποιεί τους παρόντες όρους στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσής της με την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

 

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2022

 

TOP